USLOVI KORIŠĆENJA

***DETEKTIVSKA AGENCIJA ANONIMUS VAM OVOM PRILIKOM SKREĆE PAŽNJU DA PAŽLJIVO PROČITATE SLEDEĆE USLOVE KORIŠĆENJA***


USLOVI ANGAŽOVANJA

Prema zakonu o detektivskoj delatnosti, kako bi naši privatni detektivi mogli da otpočnu prikupljanje podataka zarad interesa klijenta, odnosno kako bi detektivska agencija mogla zvanično i u skladu sa zakonom da prihvati slučaj potrebno je prethodno sačiniti pismeni ugovor o pružanju usluga između klijenta kao korisnika usluga sa jedne strane, i detektivske agencije i njenih privatnih detektiva kao pružaoca usluge sa druge strane. Ugovor o pružanju detektivskih usluga mora da sadrži cenu usluge, jasno određenu svrhu obrade podataka, izvor prikupljanja podataka, način korišćenja podataka, vrstu i stepen tajnosti podataka, rok čuvanja podataka i mere zaštite podataka. Takođe je potrebno sačiniti i pismeno ovlašćenje kojim klijent ovlašćuje detektivsku agenciju da u ime klijenta započne prikupljanje i obradu podataka o fizičkom ili pravnom licu. U ovlašćenju je potrebno navesti svrhu prikupljanja informacija i razlog obrade podataka kao i mesto i vremenski period u kome će se prikupljanje podataka obaviti. Treći dokument koji je neophodan je pismeni zahtev za dostavu informacija napisan u skladu sa odredbama zakona o detektivskoj delatnosti. Svi dokumenti se smatraju poslovnom tajnom a sadržinu dokumenata znaju samo klijent i vlasnik detektivske agencije. Sva dokumenta imaju najviši stepen tajnosti u trajanju od 30 godina i čuvaju se u metalnom sefu koji je sertifikovan za protivprovalnu i protivpožarnu zaštitu i koji je obezbeđen 24/7 elektronskom kontrolom pristupa, video nadzorom i sofisticiranim alarmnim sistemom sa dojavom. Takođe želimo da naglasimo klijentima da se u našoj firmi sastanci isključivo zakazuju unapred. Zbog velikog broja obaveza i gustog rasporeda, potrebno je prvenstveno obaviti telefonski razgovor kako bi klijent dobio termin za sastanak i razgovor u poslovnim prostorijama naše detektivske agencije. Konsultacije u vremenskom trajanju do 30 minuta su besplatne.


ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI

Prema zakonu o detektivskoj delatnosti, detektiv može za svoje klijente nabaviti informacije o:

1) Nestalim licima ili licima koja se kriju radi izbegavanja krivičnog gonjenja
2) Licima koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu
3) Licima koja anonimno postupaju prema korisniku usluge sa pretnjom teških posledica
4) Predmetima koji su izgubljeni ili ukradeni
5) Uspešnosti poslovanja pravnih lica ili preduzetnika
6) Zaštiti intelektualne i industrijske svojine
7) Kandidatima za zapošljavanje - i to one podatke za čije je prikupljanje ovlašćen poslodavac, uz pismeni pristanak kandidata
8) Krivičnim delima koja se gone po privatnoj tužbi i o učiniocima ovih krivičnih dela
9) Povredama radnih obaveza ili radne discipline


Organ državne uprave, pravno lice koje na osnovu javnih ovlašćenja vodi određene evidencije ili drugi rukovodioci zbirkama podataka detektivu, na obrazložen pisani zahtev, daju podatke o:

1) Boravištima i prebivalištima lica
2) Vlasnicima motornih vozila i plovila
3) Polisama osiguranja
4) Vlasnicima nepokretnosti
5) Penzijskom i invalidskom osiguranju
6) Podacima iz sudskih spisa u slučajevima kada na to pravo ima korisnik usluga
7) Podacima iz državnih arhiva


USLOVI PLAĆANJA

Detektivska agencija Anonimus posluje po principu avansnog plaćanja dela novčanih sredstava unapred, kao uslov za prihvatanje slučaja i početka rada na slučaju. Detektivska agencija Anonimus ne vrši refundaciju predatih novčanih sredstava, odnosno, povraćaj finansijskih sredstava koja su primljena u vidu avansnog plaćanja za poslovni angažman ukoliko klijent odustane od angažovanja, ukoliko se slučaj završi pre predviđenog i dogovorenog vremenskog roka, ili ukoliko dođe do nepredviđenih okolnosti, odnosno do promene okolnosti za koje detektivska agencija Anonimus, njeni detektivi ili pravni zastupnici nisu direktno ili indirektno odgovorni.


USLOVI KORIŠĆENJA USLUGA DIGITALNE FORENZIKE I ELEKTRONSKE ŠPIJUNAŽE

Usluge elektronske špijunaže, mobilne forenzike i računarske forenzike su izuzetno specifične usluge i predstavljaju tip usluga koje su osetljive prirode. Kako ne bi došlo do zloupotrebe ovih usluga detektivska agencija Anonimus želi ovim putem da naglasi da su navedene usluge namenjene isključivo za upotrebu u legalne svrhe i svaka druga vrsta primene podleže zakonskoj odgovornosti. Upotreba ovih usluga mora biti u potpunosti u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i u skladu sa pravom na privatnost. Ukoliko to nije slučaj, korisnik ove usluge će se smatrati odgovornim i snositi sve zakonske posledice nepropisnog ili nezakonitog korišcenja, primene ili upotrebe. Korisnik ove usluge može nagledati i vršiti forenziku samo i isključivo nad uređajem čiji je vlasnik, ili nad uređajem za koji je od vlasnika istog dobio eksplicitnu dozvolu za nadgledanje, kao i u slučaju kada je vlasnik uređaja uredno obavešten o tome. Korisnik se slaže da ne sme nadgledati niti vršiti forenzika nad uređajem koji nije u korisnikovom vlasništvu ili za koji od vlasnika uređaja nije dobio eksplicitnu dozvolu za nadgledanje ili forenziku. Važno je napomenuti da je preduslov za pružanje bilo koje od ovih usluga obavezno da nam se omogući fizički pristup mobilnom uređaju, dakle, telefon mora fizički da bude kod nas. Takođe, lice koje želi da se nad njegovim mobilnim telefonom izvrši forenzika mora biti svesno činjenice da ne postoje nikakve garancije da će određeni podatak biti povraćen sigurno ili sto procentno. Mobilna forenzika je kompleksan proces na čiji rezultat utiču mnogobrojni elementi. Iako mi radimo trostruku analizu sa tri softvera koja vrede 25.000 eura niko Vam ne može garantovati da će se baš taj konkretan podatak povratiti. To je kocka. Nekada se povrati 90% a nekada 10%. Mi povratimo sve što se može spasiti a lice onda traži da li je podatak koji ga zanima među povraćenim podacima. Dakle, upozoreni ste! Dalje je sve na Vašu odgovornost. Ono što mi možemo da garantujemo jeste da ako mi ne možemo da povratimo podatak, onda niko ne može, jer imamo najbolju opremu na svetu. Što se tiče ugradnje skrivenih i tajnih audio i video uređaja želimo da naglasimo da klijent opremu za tajno snimanje može da ugrađuje samo u objekte i vozila nad kojima klijent ima vlasništvo. Dakle, ne može se ugrađivati oprema za tajno nadgledanje u tuđe stanove, kola... Ukoliko se klijent slaže sa uslovima korišcenja, klijent prihvata svu navedenu zakonsku odgovornost. Ukoliko se klijent ne slaže sa uslovima korišcenja ne dozvoljava mu se korišcenje ni jedne od navedenih usluga.

Usluga tajnog nadgledanja mobilnih telefona može se legalno koristiti i u sledećim slučajevima:

1) Nadgledanje telefona dece mlađe od 18 godina od strane roditelja,
2) Nadgledanje službenog telefona radnika od strane poslodavca isključivo u poslovne svrhe.


detektivska agencija slicica za kontakt telefon

POZOVITE NAS - 011/ 2835531 (9h-17h) i 064/ 1199880 (24h)

Ukoliko ste zabrinuti u vezi bilo koje vrste problema, ili jednostavno želite da uklonite Vaše sumnje, molimo kontaktirajte nas danas kako bi ste popričali o najboljem načinu na koji Vam možemo pomoći, u potpunom poverenju, efikasno i diskretno. Nazovite nas na telefone 011/ 2835531 od 9:00h do 17:00h, od ponedeljka do petka, i 064/ 1199880 u bilo koje vreme ili nam pošaljite e-mail. Na dodatni zahtev možete da obavite razgovor i sa vlasnikom detektivske agencije Anonimus lično. Nećete biti ni u kakvoj vrsti obaveze a svi saveti su dati na besplatnoj osnovi. Budite slobodni da nas kontaktirate, za naše klijente smo dostupni 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji.